Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov

Čo sú to Cookies?

Súhlasím

Čo sú to Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a obsah. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Podmienky

Podmienky zverejňovania blogov na webstránke www.blogoviny.sk

(v texte aj len ako „Podmienky“)

1. Základné ustanovenia

 1. Webový portál www.blogoviny.sk  (v texte aj len ako „webstránka“) je službou prevádzkovanou podnikateľským subjektom Mgr. Miloš Križan – MKweb, Zimná 1153/8, 04001 Košice-Staré Mesto , IČO: 41517091, zápis: Živnostenský register vedený Okresným úradom Košice, číslo živnostenského registra: 751-17280 (v texte aj len ako „prevádzkovateľ“).

Webstránka je určená na zverejňovanie článkov - autorského obsahu vytváraného osobami, ktoré sa zaregistrovali na webstránke (v texte aj len ako „bloger“), a ktoré sú zaradené v súbore článkov označovanom ako „blog“.

Prevádzkovateľ webstránky a bloger, ktorý sa zaregistroval na webstránke, budú v texte týchto Podmienok označovaní aj len ako „účastníci“.

 1. Celý textový, obrazový a/alebo multimediálny obsah publikovaný na webstránke (za predpokladu, že predstavuje jedinečný výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora – blogera), je chránený autorskými právami blogera, prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe týchto Podmienok alebo osobitných zmluvných vzťahov s blogermi alebo s prevádzkovateľom, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.
 2. Uskutočnením registrácie na webstránke bloger vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa právny vzťah medzi ním a prevádzkovateľom, týkajúci sa ním zverejnených článkov, riadil týmito Podmienkami. Registráciou blogera účastníci uzatvárajú zmluvu o poskytovaní priestoru na webstránke, ako aj licenčnú zmluvu k autorskému dielu (článkom v blogu) v zmysle platnej legislatívy. 
 3. Prevádzkovateľ  je kedykoľvek oprávnený  na základe vlastnej a ničím neobmedzenej vôle vykonať akékoľvek zmeny Podmienok – t.j. vyhradzuje právo na zásahy do obsahu, formy a štruktúry webstránky, rozsahu, spôsobu a výšky odmeňovania VIP blogerov, ako aj zmenu poskytovaných služieb. Zmenené Podmienky je prevádzkovateľ povinný zaslať mailovou správou na mailovú adresu blogera uvedenú pri registrácii (alebo inú adresu, ktorú bloger prevádzkovateľovi písomne oznámi neskôr). Zmenené podmienky sú pre blogera záväzné uplynutím 3. dňa odo dňa doručenia mailovej správy (vzniká nevyvrátiteľná právna domnienka, že so zmenami vyjadril súhlas). Ak bloger so zmenenými Podmienkami nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedenej trojdňovej lehote.

Účastníci sa dohodli, že v prípade uzatvorenia osobitnej výslovnej písomnej dohody (postačí aj formou mailovej komunikácie – návrhu znenia a prijatia tohto návrhu mailom) obsahujúcej práva alebo povinnosti odchyľujúce sa od týchto Podmienok, budú mať takého odchylné dojedania (t.j. také dojednania, ktorých obsah sa odchyľuje od toho, čo je uvedené v týchto všeobecných Podmienkach) vždy prednosť pred ustanoveniami Podmienok.

 1. V záležitostiach neupravených týmito Podmienkami je prevádzkovateľ oprávnený v súvislosti s užívaním webstránky zadávať blogerovi záväzné pokyny. Neuposlúchnutie pokynov prevádzkovateľa sa považuje za porušenie týchto Podmienok a oprávňuje Prevádzkovateľa odstúpiť od zmluvy s blogerom.
 2. Blog je súbor internetových stránok verejne prístupných v rámci webstránky, vyhradený registrovanému subjektu (blogerovi) na tvorbu, publikovanie a zverejňovanie článkov. Blogerom na webstránke môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá splní tieto podmienky:
 • zaregistruje sa na webstránke a poskytne prevádzkovateľovi pravdivé údaje vyžadované pri registrácii. Povinné údaje pre registráciu sú: meno, prezývka, e-mailová adresa).

V prípade, ak osoba má záujem sa stať tzv. VIP blogerom a za svoje príspevky dostávať odmenu uvedenú v týchto Podmienkach, odporúča prevádzkovateľ, aby takáto osoba pri registrácii vyplnila aj nepovinné údaje: číslo bankového účtu, telefónne číslo a číslo občianskeho preukazu – tieto údaje ale nie sú nevyhnutnou súčasťou registrácie na webstránke(doplniť registráciu o uvedené údaje bude možné aj neskôr).

 • pri publikovaní na webstránke, ako aj pri iných súvisiacich činnostiach, dodržiava pravidlá stanovené prevádzkovateľom v týchto Podmienkach
 • pri publikovaní na webstránke, ako aj pri iných súvisiacich činnostiach sa riadi záväznými pokynmi prevádzkovateľa, resp. blogového moderátora .

Na zriadenie blogu konkrétnej osoby na webstránke nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť služby webstránky najširšej časti spoločnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť registráciu záujemcu o zriadenie blogu – blogera, aj bez uvedenia dôvodu. Taktiež si vyhradzuje právo v prípade porušenia Podmienok (akéhokoľvek) zrušiť registráciu blogera a teda odstúpiť od zmluvy s blogerom s okamžitou účinnosťou a účinkami ex nunc.

2. Odplata za spoluprácu

 1. Bloger je oprávnený užívať služby webstránky bezodplatne, t.j. nie je povinný prevádzkovateľovi hradiť žiadne poplatky a pod. za to, že mu bude poskytnutý priestor na webstránke.
 2. Bloger vo všeobecnosti nemá voči prevádzkovateľovi nárok na odplatu za užívanie webstránky, t.j. nemá nárok na odplatu za zverejňovanie článkov vo svojom blogu, za zverejňovanie článkov na titulnej stránke webstránky a pod., nemôže od prevádzkovateľa požadovať žiadnu odmenu, protihodnotu alebo odplatu za publikovanie obsahu na blogu, alebo webstránke ani žiadnu náhradu nákladov súvisiacu s vytvorením, zverejnením alebo publikovaním ním vytvoreného obsahu.
 3. Bloger, ktorý v konkrétnom kalendárnom mesiaci splní všetky podmienky uvedené v tomto odseku pre získanie odplaty za jeho aktivity na webstránke, získa status  „VIP bloger“. Na VIP blogera sa vzťahujú primerane všetky práva a povinnosti blogera, ktorý tento status nezískal,  t.j. nesplnil podmienky uvedené v tomto odseku (v texte aj len ako „Neplatený bloger“ alebo len „bloger“, pričom v prípade vzniku interpretačných nejasností sa osoba, označená v týchto Podmienkach ako „bloger“, vníma ako „Neplatený bloger, t. j. bloger, ktorý nemá nárok na žiadnu odplatu), s výnimkami výslovne uvedenými v týchto Podmienkach.

Na to, aby Neplatený bloger získal status VIP blogera, musí v konkrétnom kalendárnom mesiaci (v texte aj len ako „sledovaný mesiac“) splniť všetky nasledujúce podmienky: 

 1. Aktívna účasť na tvorbe obsahu webstránky.

Splnenie tejto podmienky si vyžaduje, aby bloger v kalendárnom mesiaci získal minimálne 25 bodov na základe nasledovného bodového hodnotenia:

1 vlastný článok (nie poézia) , zverejnený v sledovanom kalendárnom mesiaci na webstránke 1 bod
Za každého 1 čitateľa spomedzi priemerného počtu čitateľov všetkých vlastných článkov na webstránke*  0.001bodu
1 like za akýkoľvek vlastný článok zverejnený v sledovanom kalendárnom mesiaci na webstránke   0.001bodu
1 share   za akýkoľvek vlastný článok zverejnený v sledovanom kalendárnom mesiaci  na webstránke  0.25 bodu
rating za každý vlastný článok zverejnený v sledovanom kalendárnom mesiaci na webstránke, ktorý získal hodnotu nad 4,od min. 10 unikátnych čitateľov * 0.25 bodu
rating za každý vlastný článok zverejnený v sledovanom kalendárnom mesiaci na webstránke, za ktorý kolokvium udelilo hodnotenie nad  4 0.5 bodu
za každý vlastný článok zverejnený na titulnej stránke webstránky 0.5 bodu
100% vyplnený profil s fotkou 1 bod

*Na účely týchto Podmienok sa pod pojmom „priemerný počet čitateľov“ rozumie súčet čitateľov všetkých vlastných článkov spolu vydelený počtom všetkých vlastných článkov uverejnených na webstránke, a pod pojmom „unikátny čitateľ“ sa rozumie taký čitateľ, ktorý navštívil/ohodnotil/prečítal článok v rámci rovnakej session a rovnakej IP adresy.

 1. Súhlas so zverejňovaním reklamy na blogu počas celého sledovaného mesiaca.

Bloger splní túto podmienku tak, že pri základnej registrácii na webstránke zaškrtne kolónku vyjadrujúcu súhlas so zverejňovaním reklamy, t.j. reklamných a propagačných materiálov na jeho blogu. Podmienka sa nepovažuje za plnenú, ak bloger pri registrácii nezaškrtne príslušnú kolónku, alebo ak kedykoľvek počas sledovaného mesiaca zašle prevádzkovateľovi písomnú správu, v ktorej odvolá svoj súhlas so zverejňovaním reklamných a propagačných materiálov na jeho blogu.

 1. Absencia napomenutia/í za nevhodné správanie, resp. porušovanie Podmienok v sledovanom  kalendárnom mesiaci či už zo strany moderátora webstránky, alebo prevádzkovateľa.
 2. Súhlas s tým, aby  zverejňované články podliehali výlučnej (t. j. exkluzívnej) licenčnej zmluve medzi VIP blogerom a prevádzkovateľom.

Bloger nemusí splnenie tejto podmienky osobitne preukazovať. Podmienka sa považuje za splnenú vtedy, ak sa bloger zaregistruje prostredníctvom základného registračného formulára na webstránke, čím dáva aj súhlas aj s licenčnou zmluvou obsiahnutou v týchto Podmienkach. Ak si bloger neželá byť licenčnou zmluvou viazaný, je povinný o tom zaslať písomnú výslovnú mailovú správu prevádzkovateľovi. Zaslaním takejto správy sa podmienka uvedené v tomto odseku považuje za nesplnenú a bloger nebude oprávnený získať status VIP blogera.

 1. Riadne dodržiavanie licenčnej zmluvy medzi VIP blogerom a prevádzkovateľom počas celého sledovaného kalendárneho mesiaca.

Podmienka sa považuje za splnenú, ak počas celého sledovaného kalendárneho mesiaca bloger bude dodržiavať licenčnú zmluvu a nedopustí sa jej porušenia (napr. tým, že hodnotený zverejnený článok zverejní aj inde, ako na webstránke prevádzkovanej prevádzkovateľom).

Za porušenie tejto podmienky (a porušením exkluzivity licenčnej zmluvy) sa nepovažuje to, ak bloger sledovaný článok PO ZVEREJNENÍ na webstránke prevádzkovateľa zverejní aj na svojej súkromnej webstránke blogera(stránke prevádzkovanej výlučne len blogerom, vrátane súkromnej facebookovej webstránky blogera). Takéto zverejnenie článku nepredstavuje porušenie licenčnej zmluvy (výnimka z pravidla)

Na účely týchto Podmienok sa pod pojmom „súkromná webstránky blogera“ rozumie každá webstránka, ktorá je uvedená v profile blogera najneskôr v prvý deň sledovaného mesiaca, a ktorá tam ostane zapísaná po celé trvanie sledovaného mesiaca.

Prevádzkovateľ nie je povinný robiť reklamu na súkromnú webstránku blogera, a to ani formou  prekliku, a ani formou zverejnenia adresy na súkromnú webstránku blogera.

Status VIP blogera získa Neplatený bloger automaticky splnením všetkých vyššie uvedených podmienok (odseky a – e). Splnenie podmienok bude prevádzkovateľ skúmať, bez potreby, aby ho o to bloger požiadal. V prípade získania statusu VIP blogera prevádzkovateľ bude kontaktovať VIP blogera po uplynutí sledovaného kalendárneho mesiaca a oznámi mu výšku odplaty, na ktorú mu vznikol nárok.

Status VIP blogera sa viaže vždy len na jeden kalendárny mesiac. Ak VIP bloger v mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý získal status VIP blogera, nesplní vyššie uvedené podmienky (postačí nesplnenie čo i len jednej podmienky), stáva sa Neplateným blogerom a nevzniká mu nárok na žiadnu odmenu.

 1. Účastníci sa dohodli, že odmena za spoluprácu s VIP blogerom bude predstavovať podiel na zisku z reklamných služieb, ktorý bude uhradený prevádzkovateľovi od jeho obchodných partnerov v súvislosti s prevádzkovaním webstránky (v texte aj len ako „Odmena“).

Zásady pre výpočet Odmeny:

 1. Suma, ktorú za určitý kalendárny mesiac poskytne prevádzkovateľ na účely odmeňovania všetkých VIP blogerov predstavuje 40 % zo zisku z reklamných služieb, ktorý bude v danom mesiaci reálne pripísaný na účet prevádzkovateľa od jeho obchodných partnerov za reklamné služby v súvislosti s prevádzkovaním webstránky.
 2.  Výška Odmeny VIP Blogera sa vypočíta nasledovne:
 • prevádzkovateľ vypočíta „mieru aktivity“ VIP blogera za sledovaný kalendárny mesiac podľa nasledovného vzorca (atribúty doplnené do vzorca sa vždy vzťahujú len na články zverejnené VIP blogerom v sledovanom mesiaci a na liky, čitateľov, hodnotenia a pod. takto zverejnených článkov):

Počet článkov uverejnených v danom mesiaci X priemerný počet čitateľov X 0.001 + (počet likov za daný mesiac X 0.001) + (počet zdieľaní na sociálnych sieťach X 0.25) + (rating nad 4 z 5 od min. 10 unikátnych čitateľov X 0.25 za každý článok v danom mesiaci) + (rating kolokvia nad 4 z 5 X 0.5 za každý článok v danom mesiaci) + (za každý článok na titulnej stránke webstránky X 0.5) + 1 za 100% vyplnený profil s fotkou

 • Miera aktivity VIP blogera sa následne porovná s mierou aktivity všetkých VIP blogerov, ktorí získali v sledovanom mesiaci status VIP blogera, a vzniknutý pomer sa vynásobí sumou, ktorú sa prevádzkovateľ za viazal použiť na odmeňovanie VIP blogerov(40 % zo zisku za reklamné služby - odsek a) vyššie).
 1. Odmena sa bude vyplácať na mesačnej báze, a to na základe faktúry vydanej zo strany VIP blogera. Prevádzkovateľ poskytne VIP blogerovi potrebné informácie a súčinnosť pre zhotovenie faktúry – napr. oznámenie sumy, na ktorú mu vznikol nárok (fakturovaná suma) asistencia pri vypracovaní faktúry a pod. Účastníci sa dohodli, že na účely ich spolupráce postačí doručovanie faktúr v el. forme.

Účastníci sú oprávnení osobitnou výslovnou písomnou dohodou (postačí ak bude uzatvorená formou mailovej komunikácie) dohodnúť iný spôsob vyplácania Odmeny.  V takom prípade je  VIP bloger povinný oznámiť prevádzkovateľovi spôsob a detaily osobitného spôsobu vyplácania a splniť všetky dodatočné podmienky a povinnosti, ktoré sa na tento osobitný spôsob vyplácania Odmeny vzťahujú. Bloger je taktiež zodpovedný za to, ak dohodnutý alternatívny spôsob uhradenia Odmeny navrhnutý blogerom bude vyžadovať to, aby tretej strane uhradil poplatok za jej služby a pod (napr. na www.jaspravim.sk).

 1. Odmena je splatná do 15. dňa  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Odmena uhrádza, za predpokladu, že VIP bloger doručí prevádzkovateľovi faktúru najneskôr do 10. dňa daného kalendárneho mesiaca. Ak bude faktúra doručená po tejto lehote, dohodli sa zmluvné strany, že splatnosť Odmeny je vždy 14 kalendárnych dní od jej skutočného doručenia. V prípade, ak sa strany dohodnú na alternatívnom spôsobe vyplácania Odmeny (napr. na www.jaspravim.sk, platia ustanovenia tohto odseku primerane, ak je to technicky možné, a ak sa strany nedohodnú inak).
 2. Odmena je finálna a obsahuje v sebe kompenzáciu za všetky náklady, ktoré VIP blogerovi pri poskytovaní služieb vznikli – Odmena v sebe zahŕňa aj odmenu za poskytnutie licencie k dielu – článku/om, v zmysle týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť VIP blogerovi okrem Odmeny žiadne iné plnenia akejkoľvek povahy.
 3. VIP bloger je povinný na vlastnú zodpovednosť plniť všetky svoje povinnosti daňovej, odvodovej a inej obdobnej povahy voči príslušným štátnym orgánom. 
 4. Prevádzkovateľ vychádza z domnienky, že VIP bloger nie je v čase registrácie na webstránke podnikateľským subjektom (keďže jeho činnosť pre prevádzkovateľa nenesie znaky podnikateľskej činnosti v zmysle platných predpisov). Ak to nie je správny údaj, alebo ak činnosť VIP blogera po registrácii na webstránke  nadobudne znaky podnikania, je VIP bloger povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa, a splniť si sám všetky registračné, evidenčné a iné služby voči príslušným štátnym orgánom, inak zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú prevádzkovateľovi porušením tejto povinnosti.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v súvislosti s prevádzkovaním webstránky zriadiť tzv. „kolokvium“, ktoré bude pozostávať z členov menovaných prevádzkovateľom podľa vlastného a ničím neobmedzeného uváženia spomedzi najvýznamnejších prispievateľov (blogerov) webstránky, pod vedením predsedu –moderátora webstránky. Podmienky, za akých kolokvium rozhoduje o bodovaní článkov blogerov /VIP blogerov budú upravené v osobitnom internom predpise vydanom prevádzkovateľom. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu kolokvium nebude schopné rozhodovať (napr. nebude mať menovaných minimálne 3 členov a pod.), bude vykonávať jeho kompetencie sám prevádzkovateľ. Moderátor webstránky v takom prípade bude mať poradný hlas.

3. Práva a povinnosti blogera

 1. Bloger je oprávnený na webstránke slobodne šíriť a prezentovať svoje názory, tieto však  nesmú:
 1. Porušovať tieto Podmienky
 2. Porušovať právne záväznú legislatívu
 3. Neoprávnene zasahovať do práv tretích subjektov.
 4. Obsahovať urážky, vulgarizmy, pornografiu, nesmú hanobiť rasu, národ, náboženské presvedčenie či sexuálnu orientáciu, propagovať nelegálne politické strany, hnutia a organizácie,
 5. Vyzývať/podnecovať/nabádať k trestnej činnosti, schvaľovať trestnú činnosti
 6. Obsahovať propagandu, t.j. rozširovanie názorov a informácií, ovplyvňujúcich postoje a konania jednotlivcov či skupín s cieľom ich zmeny
 7. Obsahovať informácie polopravdivé, nepravdivé, skreslené, zavádzajúce alebo neúplné, ktoré by mohli protiprávne poškodiť práva iných subjektov
 8. Hrubým spôsobom znevažovať prevádzkovateľa.
 9. Byť použité na reklamu/propagáciu politických strán a/alebo hnutí, a rovnako nesmie byť blog využitý na propagáciu združení alebo činnosti občianskych aktivistov. Sú však povolené osobné blogy politikov, vyjadrujúce osobné názory a komentáre.
 10. Predstavovať uverejnené tlačové správy, oficiálne vyhlásenia alebo stanoviská tretích subjektov
 1. Bloger musí rešpektovať zásadu slobodnej výmeny názorov a musí rešpektovať právo iných blogerov, alebo tretích osôb komentovať jeho články/blog.
 2. Bloger je zodpovedný za to, aby jeho články neporušovali Autorský zákon SR, ani nepropagovali obsah porušujúci Autorský zákon SR.
 3. Bloger nie je oprávnený využívať svoj blog na zverejňovanie akejkoľvek reklamy, inzercie, propagačné materiály alebo akýmkoľvek iným spôsobom využívať blog na iné účely než na propagovanie vlastných názorov.

Reklamu, inzerciu a pod. je na webstránke oprávnený umiestňovať jedine prevádzkovateľ. Bloger je však oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas s tým ,aby boli na jeho blogu zverejňovaná reklama – t.j.  reklamné alebo propagačné materiály, bannery a pod., na čo sa prevádzkovateľ umiestňovania takýchto materiálov na blogu blogera zdrží.

Svoj nesúhlas s umiestňovaním propagačných materiálov je bloger povinný vyjadriť pri registrácii (označením príslušnej kolónky). Svoj súhlas, resp. nesúhlas so zverejňovaním reklamných a propagačných materiálov je oprávnený bloger kedykoľvek odvolať. Na účely získania nároku na Odmenu VIP blogera je bloger povinný zabezpečiť, aby súhlas s umiestňovaním propagačných materiálov bol aktívny po celú dobu sledovaného mesiaca – ak čo i len jeden deň sledovaného mesiaca nebol súhlas aktívny, nemá bloger nárok na Odmenu, ani na získanie statusu VIP blogera.

Za „reklamu“, sa na účely týchto Podmienok považuje akýkoľvek reklamný, propagačný alebo inzerčný materiál/obsah, akékoľvek obrazové, textové či multimediálne komerčné posolstvo, ako aj výzvy na súkromné peňažné zbierky, alebo akýkoľvek iný obsah, resp. informácia, ktorej účelom je motivovať spotrebiteľa k istému správaniu (spočívajúcemu predovšetkým v kúpe propagovaného produktu, alebo služby a pod.).

Pod pojem „reklama“ spadá aj obsah propagujúci politické strany a/alebo hnutia, propagácia ich aktivít, mítingov a zhromaždení, reportáže z nich, výzvy k petíciám, finančným zbierkam, volebné slogany a pod.

Reklama zo strany blogera nie je povolená ani v komentároch ku článku zverejnenému na blogu.

 1. Bloger nemá nárok/právo na to, aby boli jeho články umiestňované kdekoľvek mimo jeho osobného blogu (napr. na hlavnej stránke webstránky a pod.).
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu blogera/odstúpiť od zmluvy s ním, a/alebo zrušiť jeho blog, vrátane jeho obsahu, v prípade, ak sa bloger dopustí akéhokoľvek z nasledovných konaní (a to či už priamo, alebo nepriamo):
 • nedodržiava pokyny prevádzkovateľa, alebo blogového moderátora,
 • úmyselne svojim konaním preťažuje server webstránky
 • webstránku  využíva ako redirekt na iné stránky
 • webstránku využíva pre komerčné účely v rozpore s Podmienkami
 • zverejňuje texty, ktoré propagujú politické strany, vyzývajú k voľbe konkrétnych ľudí a/alebo strán, propagujú verejné akcie, komerčné aktivity, petície a finančné zbierky
 • zverejňuje články akéhokoľvek textu alebo len so symbolickým/nepodstatným textom, a obsahom článku je len video či fotografia,
 • zverejňuje obrázky so sexuálnou alebo erotickou tematikou,
 • zverejňuje texty, obrázky a videá, ktoré: obsahujú vulgarizmy, zvlášť v titulkoch a perexoch, propagujú násilie ako riešenie konfliktov, užívanie drog, nadmerné používanie alkoholu, používanie omamných alebo psychotropných látok, urážajú konkrétne osoby a pod.,
 • opakovane zverejňuje nehodnotný obsah, napríklad vtipy či veľmi krátke články bez autorskej, umeleckej alebo informačnej hodnoty,
 • opakovane zverejňuje ten istý obsah (spamming)
 • zverejňuje texty, ktorých titulky primárne slúžia na prilákanie čitateľa avšak s uverejneným textom súvisia okrajovo alebo vôbec, alebo sa v ich titulkoch nachádzajú grafické znaky a prvky na pritiahnutie čitateľa vrátane titulkov písaných veľkými písmenami,
 • zverejňuje texty, ktoré sú odkazmi iným blogerom, ktoré sú úvahami o nich, o kvalite ich článkov; zverejňuje texty, ktoré komentujú diskusie pod článkami,
 • zverejňuje texty, ktoré obsahujú sťažnosti na prevádzkovateľa a jeho služby; akékoľvek výhrady, podnety a sťažnosti v súvislosti so službami prevádzkovateľa je potrebné riešiť výlučne mailovou komunikáciou s prevádzkovateľom,
 • zverejňuje texty, ktoré sú len odkazmi, pozdravmi či upozorneniami na iný obsah,
 • vykonáva rozsiahle dodatočné úpravy už publikovaných článkov, ktorými sa podstatne mení ich obsah, bez zreteľného priznania dodatočných zmien priamo v článku/texte,
 • mení dátum článku po jeho uverejnení s úmyslom zobraziť ho znovu na popredných miestach a zvýšiť si tak čítanosť článku,
 • bezdôvodne maže či zneprístupňuje už publikované články,
 • vymaže celý obsah blogu bez konzultácie s prevádzkovateľom
 • neúmerné obťažuje (spamuje) ostatných blogerov a používateľov,
 • zasahuje do štruktúry, funkcií a vzhľadu webstránky iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený; za zasahovanie do štruktúry, funkcií a vzhľadu webstránky sa rozumie aj všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť webstránky,
 • zverejňuje nepravdivé, zavádzajúce, skreslené alebo neúplné informácie, ktoré by mohli poškodiť iné subjekty,
 • zverejňuje osobnú korešpondenciu, obsah telefonickej alebo mailovej komunikácie alebo osobné údaje inej fyzickej osoby, bez výslovného súhlasu tejto dotknutej osoby s takým zverejnením,
 • vykoná pokus o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi,
 • zneužíva cudzej identity (vydávanie sa za inú osobu),
 1. Bloger nemá právo vydávať sa za zamestnanca či redaktora prevádzkovateľa.
 2. Bloger zodpovedá prevádzkovateľovi za ujmu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností blogera (vrátane pokút uložených prevádzkovateľovi zo strany štátnych orgánov, náhrady škody spôsobenej tretími subjektmi pre zásahy do ich osobnostných práv a pod.).

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať svoje možnosti na zabezpečenie spoľahlivosti, funkčnosti a bezpečnosti webstránky. S ohľadom na svoje možnosti a na skutočnosť, že zverejňovanie blogov je pre blogerov bezodplatné, neručí prevádzkovateľ za nepretržitú a 100 % funkčnosť webstránky.

V prípade výpadkov webstránky bloger nemá nárok na akúkoľvek náhradu škody, odplatu alebo kompenzáciu spôsobenú alebo súvisiacu s obmedzeniami užívania webstránky.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený využívať články vytvorené blogerom na blogu najmä nasledovnými spôsobmi (s tým, že to, či za takéto využitie blogerovi prináleží Odmena jedine ak splní podmienky pre zaradenie medzi VIP blogerov):
 • na prevádzku webstránky
 • na propagáciu webstránky v médiách akýmkoľvek spôsobom
 • na umiestňovanie reklamy na akomkoľvek blogu, resp. akejkoľvek časti webstránky
 • umiestňovať články blogera na titulnej stránke webstránky. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, ktoré články a kedy umiestni na titulnej strane. Prevádzkovateľ môže z titulnej strany stiahnuť článok alebo všetky články blogera aj bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu, zvlášť v prípade, že obsah zverejnený v článku porušuje Podmienky
 • používať články na iných svojich webstránkach, bez obmedzení,  a to na zahraničných webstránkach, ak sú prevádzkované prevádzkovateľom resp. ich používať na účely iných projektov
 • spracovať články blogera do knihy, resp. obdobným spôsobom spracovať a vytvoriť ž článku blogera iné dielo, resp. súčasť iného diela
 1. Prevádzkovateľ je vo všeobecnosti oprávnený zobrazovať na webstránke reklamu, spravidla však mimo priestoru vyhradeného pre obsah vytváraný blogerom (nad, pod alebo vedľa obsahu vytvoreného blogerom). Prevádzkovateľ sa zaväzuje umiestňovať a zobrazovať reklamu tak, aby bola zreteľne odlíšená/odlíšiteľná od obsahu vytváraného blogerom a nevznikal dojem o akomkoľvek vzťahu medzi reklamou a blogerom.

Bloger je oprávnený za podmienok uvedených v týchto Podmienkach dať svoj ne/súhlas s tým, aby sa na jeho osobnom blogu zverejňovala reklama. Ak bude blogerov článok využitý/zverejnený na inom mieste, než je osobný blog blogera (napr. na titulnej stránke), je prevádzkovateľ oprávnený na stránku s článkom umiestniť reklamu aj bez súhlasu blogera.

 1. Diskusiu pod článkami kontroluje a spravuje prevádzkovateľ prostredníctvom svojho spolupracovníka označovaného ako tzv. moderátor webstránky, ktorého identitu prevádzkovateľ zverejní na webstránke. Prevádzkovateľ je však oprávnený ovplyvňovať diskusiu pod článkami aj osobne.

Bloger je oprávnený požiadať moderátora webstránky o vymazanie vulgárnych, urážlivých, nepravdivých alebo z iného dôvodu nevhodných diskusných príspevkov a vo výnimočných prípadoch aj o stiahnutie celej diskusie. Tieto úkony je oprávnený robiť moderátor webstránky aj bez výzvy blogera.

Bloger je oprávnený diskutovať pod článkami iných blogerov aj pod všetkými článkami na stránkach prevádzkovateľa, ale je povinný dodržiavať tieto Podmienky. Prevádzkovateľ, resp. moderátor webstránky je v prípade ich porušovania oprávnený blogerovi na základe svojho rozhodnutia dočasne či trvalo blokovať prístup do diskusii, aj keď blogerov blog ostane plne funkčný.

 1. Prevádzkovateľ, resp. moderátor webstránky je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z webstránky obsah, ktorý porušuje Podmienky, ako aj blokovať prístup k službám webstránky používateľom, ktorí porušili Podmienky.

Bloger má právo získať všetky texty, ktoré na svojom blogu zverejnil, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi v elektronickej podobe/forme.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu blogera a bez predchádzajúceho upozornenia vymazať registráciu a blog blogera, ktorý po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov nezverejnil žiadny obsah vo forme článkov.

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený propagovať webstránku akýmkoľvek spôsobom. Spôsob a rozsah propagácie obsahu webstránky je vecou rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý sa môže rozhodnúť propagovať konkrétny obsah od vybraných blogerov alebo vybrané články/text(resp. fotografie, videá a ich časti a pod.) blogerov alebo aj len ich časti.
 2. Bloger berie na vedomie, že prevádzkovateľ v budúcnosti zamýšľa obchodnú činnosť vykonávať formou podnikania obchodnej spoločnosti, a preto vopred súhlasí s tým, aby mal prevádzkovateľ kedykoľvek právo jednostranným úkonom (bez potreby vyjadrenia, súhlasu alebo podobného úkonu blogera)  postúpiť všetky a/alebo akékoľvek práva a povinnosti zo vzájomného vzťahu s blogerom na akýkoľvek tretí subjekt. Taktiež bloger súhlasí s tým, aby práva vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci (založenej registráciou na webstránke) medzi ním a prevádzkovateľom (vrátane práv z licenčnej zmluvy) mohli byť uplatnené (bez potreby vykonania ďalšieho úkonu) nie len zo strany prevádzkovateľa, ale aj akoukoľvek inou osobou ekonomicky, osobne, alebo akokoľvek inak prepojenou/spriaznenou s prevádzkovateľom teraz, alebo v budúcnosti (pojem „spriaznená osoba“  bude definovaná v zmysle definície použitej v § 9 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, č. 7/2005 Z.z. v znení platnom ku dňu podpisu tejto Zmluvy), vrátane právnickej osoby, v ktorej figuruje alebo bude figurovať prevádzkovateľ ako spoločník/akcionár, bez ohľadu na výšku podielu/počet akcií.

5. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Bloger má právo vystupovať na webstránke pod psedonymom (prezývkou), t.j. nie je povinný zverejňovať na svojom blogovom profile akékoľvek svoje osobné údaje ani zverejniť svoju pravú identitu.
 2. Bloger je oprávnený vo svojom blogovom profile zverejniť akékoľvek svoje osobné údaje a zodpovedá za následky tohto kroku.
 3. Údaje poskytnuté prevádzkovateľovi pri registrácii na webstránke budú použité len na účely prevádzkovania webstránky. Prevádzkovateľ ich nezverejní, neposkytne inej osobe a bude s nimi nakladať v zmysle platných právnych predpisov. Používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle. zákona číslo 122/2013 o ochrane osobných údajov, poskytnuté údaje spracoval za účelom ich interného použitia.
 4. Kontaktné údaje blogera a/ alebo používateľa je prevádzkovateľ oprávnený použiť výlučne na účely spojené s prevádzkovaním webstránky a komunikácie s blogerom a neposkytuje ich iným osobám.

Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie aj zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním webstránky, ktoré však prevádzkovateľ posiela vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň. Súčasťou správ od prevádzkovateľa môžu byť aj krátke reklamné informácie tretích strán.

 1. Účastníci vyhlasujú, že po dobu existencie vzájomného zmluvného vzťahu sa budú riadne a včas vzájomne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia priamo alebo nepriamo s uskutočňovaním ich vzájomnej spolupráce, a že zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa počas trvania vzájomného zmluvného vzťahu dozvedeli.
 2. Bloger vyjadruje svoj súhlas s tým aby pri používaní webstránky dochádzalo k uchovávaniu cookies a berie na vedomie, že webstránka používa cookies na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov.

6. Licenčná zmluva

 1. Vo všeobecnosti platí, že každý článok vytvorený a zverejnený „Neplateným blogerom“ (t.j. nie VIP blogerom) na webstránke, resp. na jeho blogu, je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nedisponuje autorskými práva a smie ho bez osobitnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito Podmienkami povolený (strany v takom prípade majú za to, že bola medzi Neplateným blogerom a prevádzkovateľom uzatvorená licenčná zmluva uvedená nižšie, s tým rozdielom, že sa jedná o zmluvu nevýhradnú a bezodplatnú).

Bloger nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom webstránky, resp. svojho blogu zverejní. Účastníci výslovne deklarujú, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah blogov, ani článkov zverejnených blogerom. V prípade, ak prevádzkovateľovi z tohto titulu vznikne akákoľvek škoda (napr. aj vo forme sankcií zo strany verejných orgánov), zaväzuje sa bloger takúto škodu nahradiť.

Ak bloger dá právo uverejňovať články na svojom blogu iným subjektom, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah na tomto blogu.

 1. Registráciou blogera na Webstránke, vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami  a získaním statusu VIP blogera vzniká / uzatvára sa medzi VIP blogerom (v pozícii autora) s prevádzkovateľom, automaticky licenčná zmluva v zmysle platnej legislatívy upravujúcej autorské diela a licenčné zmluvy k autorským dielam.

Predmetom licenčnej zmluvy sú práva k autorskému dielu – ku každému článku zverejnenému VIP blogerom na webstránke (vrátane všetkých článkov, ktoré na webstránke VIP bloger zverejnil pred tým, ako získal status VIP blogera – t.j. ktoré zverejnil v pozícii „Neplateného blogera“) resp. na jeho blogu.

Takto uzatvorená licenčná zmluva/licencia má nasledovné charakteristiky:

 1. Výhradná licencia, t.j. bloger/autor nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a sám je povinný zdržať sa použitia diela takýmto spôsobom, ak nie je dohodnuté inak. Prevádzkovateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.
 2. Územne a vecne neobmedzená licencia
 3. Licencia sa udeľuje na neobmedzený čas - v prípade pochybností sa má za to, že licencia bola udelená na dobu 100 rokov.
 4. Licencia sa udeľuje na nasledovné spôsoby použitia diela :
 • zverejnenie diela na webstránke, resp. aj na iných el. stránkach patriacich, alebo prevádzkovaných prevádzkovateľom
 • akékoľvek komerčné využitie diela
 • preklad diela
 • spracovanie diela,
 • spojenie diela s iným dielom,
 • zaradenie diela do databázy
 • vyhotovenie rozmnoženiny diela,
 • verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva, vypožičaním, nájmom,
 • uvedenie diela na verejnosti
 • verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.
 1. Bloger udeľuje prevádzkovateľovi právo kedykoľvek udeliť sublicenciu akejkoľvek tretej osobe, a to v rozsahu, v akom bola licencia udelené prevádzkovateľovi.
 2. Bloger udeľuje prevádzkovateľovi právo kedykoľvek postúpiť licenciu akejkoľvek tretej osobe, a to v rozsahu, v akom bola licencia udelené prevádzkovateľovi. O postúpení licencie a o osobe postupníka je prevádzkovateľ povinný informovať blogera bez zbytočného odkladu.

Odmena VIP blogera za poskytnutie licencie je v plnom rozsahu a zahrnutá v odmene za spoluprácu VIP blogera uvedenej v čl. 2 vyššie. Zmluvné strany sa dohodli, že ak VIP bloger nesplní podmienky pre vyplatenie odmeny za spolupráci, licencia je bezodplatná.

Licenčná zmluva pretrváva aj v prípade, ak v nasledujúcom sledovanom mesiaci po mesiaci získania statusu VIP blogera bloger „klesol“ späť na úroveň Neplateného blogera. Licenčná zmluva sa vzťahuje na všetky články, ktoré bloger do zániku statusu VIP blogera na webstránke zverejnil.

 1. Bloger nie je oprávnený na svojom blogu/webstránke pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s Autorským zákonom. Musí však vždy uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je povinný uviesť aj odkaz (link) na citovaný zdroj. Link však nesmie byť v perexe (t.j. v krátkom úvode k článku na blogu).
 2. Vo všeobecnosti platí, že bloger je oprávnený články zverejňovať aj na akýchkoľvek iných blogoch, webstránkach resp. kdekoľvek inde.

VIP bloger je povinný ním zverejnené články na webstránke nezverejňovať nikde inde než na webstránke bez písomného súhlasu prevádzkovateľa, resp. na  svojej súkromnej webstránke (viď čl. 2.3.d) vyššie).

 1. Ak VIP bloger chce na webstránke publikovať svoj článok/text, ktorý už zverejnil v inom médiu, zodpovedá za dodržanie licenčných podmienok, ktoré sa vzťahujú na takto prenesený článok (ak to je potrebné, je povinný zabezpečiť súhlas príslušného média na  zverejnenie článku na webstránke), inak zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá prevádzkovateľovi alebo samotnému blogerovi vznikne nesplnením tejto povinnosti.
 2. Bloger nesmie používať vo svojich článkoch obrázky, fotografie, resp. akékoľvek autorské diela z iných internetových stránok a/alebo autorov, ak mu držiteľ autorských práv k týmto autorským dielam nedal platný súhlas na ich použitie, inak zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikne nesplnením tejto povinnosti.

Ak bloger súhlas nositeľa autorských práv k dielu udelené má, je povinný uviesť zdroj, odkiaľ obrázok/fotografia/autorské dielo pochádza.

 1. Ukončenie spolupráce medzi blogerom, resp. VIP blogerom a prevádzkovateľom nemá vplyv na trvanie a obsah licenčnej zmluvy.

7. Spoločné ustanovenia

 1. Účastníci sa zaväzujú spolu komunikovať prevažne formou e-mailovej komunikácie. Na účely komunikácie s blogerom je rozhodujúca mailová adresa uvedená v registrácii, resp. neskôr písomne oznámená iná adresa, pre komunikáciu s prevádzkovateľom je záväzná komunikácia zaslaná na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Komunikácia inými formami (napr. telefón a pod.) nemá právne účinky riadneho, včasného a platného vykonania úkonu (napr. poskytnutia súhlasu, schválenia a pod.) voči druhému účastníkovi. 

E-mailová správa sa považuje za doručenú okamihom, kedy sa odoslaný e-mail zobrazí v priečinku odoslaných správ tej strany, ktoré ho zaslala (právna fikcia doručenia).

 1. Pre doručovanie poštových zásielok sa strany dohodli na tom, že poštová zásielka sa považuje spravidla za doručenú dňom jej reálneho doručenia. Strany sa dohodli na právnej fikcii, podľa ktorej ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane na adresu uvedenú v registrácii, alebo Podmienkach, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu, sa o tom nedozvie.
 2. Bloger sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek iných skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa prevádzkovateľa, o ktorých sa dozvedel (bez ohľadu na to, akým spôsobom) počas trvania spolupráce s ním.
 3. Právne pomery Zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak bude niektoré ustanovenie Podmienok, licenčnej zmluvy alebo ich príloh vyhlásené za neplatné, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia týchto dokumentov. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce zamýšľanému účelu, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.

Voľba práva v zmysle tohto odseku sa vzťahuje aj na články, blogy a webstránky prevádzkovateľa, ktoré budú zverejnené na stránkach prevádzkovaných prevádzkovateľom mimo územia SR. 

 1. Účastníci sa dohodli, že v prípade existencie akýchkoľvek vzájomne sa kryjúcich pohľadávok je ktorákoľvek zo strán oprávnená vykonať započítanie svojej pohľadávky voči pohľadávke druhej strany, a to aj na základe jednostranného oznámenia o započítaní, doručeného protistrane v písomnej forme.
 2. Zmluva o spolupráci medzi stranami sa uzatvára na dobu neurčitú. Ak nie je v Podmienkach uvedené inak, je ktorákoľvek strana oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, v jednomesačnej výpovednej dobe plynúcej od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede. Uvedené sa však nevzťahuje na licenčnú zmluvu uzavretú ohľadne článkov VIP blogera.

 

Najnovšie články

Diskusia

Monika Požehnané komerčné Vianoce
12. december 2017
Náhodou ja si Vianoce bez pravej Coca coly neviem predstaviť...keď som bola malá bola len výnimočne ...
Milan Z Košíc do Walesu - 31 dôvodov prečo navštíviť Wales
13. november 2017
Prosím o info, v ktorom čase v roku je najlepšie navštíviť Wells
Pali99 Príde obdobie temna aké poznáme z filmov?
23. december 2016
Veľmi zaujímavé prirovnanie z pohľadu dosiaľ známych vedeckých poznatkov a autorovej predstavivos...